Všeobecné obchodní podmínky

Umění být ženou s. r. o. – Organizátor konferencí

Společnosť Umění být ženou s. r. o.,   je organizátorem konferencí a zabezpečuje prodej vstupenek na tyto akce a to prostřednictvím vlastního prodejního e-shopu na webové stránce www.umenibytzenou.cz. Kontakty a bankovní údaje organizátora se nacházejí na webové stránke www.umenibytzenou.cz v časti “kontakt”

 Konference

konference je veřejná přednáška, seminář, workshop, festival nebo společenská akce vzdělávacího výchovného nebo networkingových charakteru konané na území ČR, na které se prostřednictvím e-shopu prodávají vstupenky, a které organizuje organizátor. Jednotlivé akce představují služby související s činnostmi v rámci volného času, které se organizátor zavazuje poskytnout v dohodnutém čase, resp. lhůtě.

Aktuální seznam konferencí je zveřejněn na internetových stránkách konference.

Vstupenka

Vstupenka je potvrzení umožňující její majiteli za jednorázový poplatek (zpravidla jednorázový) vstup na akci, na které byla zakoupena. Vstupenku není možné vrátit do prodeje, vyměnit nebo svévolně vytisknout její duplikát. Upravování, padělání nebo kopírování vstupenek je trestné. Zpravidla se vstupenkou na akci rozumí elektronická vstupenka zaslaná do emailu po uhrazení poplatku, čili je třeba její předložení při vstupu na akci, pokud není v pokynech k jednodlivým akcím uvedeno jinak. Pokud kupuje zákazník více vstupenek na jedno akci současně, každá vstupenka má unikátní číslo k identifikaci. Aktuální ceny vstupenek jsou zveřejněny na internetové stránce www.umenibytzenou.cz

Majitel vstupenky

Majitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků organizátorovi souhlas na zhotovení a zveřejnění jakékoli formy záznamu (podobizny, obrazové snímky, obrazového a zvukového záznamu), zhotoveného přiměřeným způsobem na akci nebo v souvislosti s ním na umělecké účely a pro zpravodajství a na propagaci konferenci.

Rozsah služeb, změna rozsahu služeb, storno

K omezení nabídky služeb a jejich využití může dojít vlivem nepříznivého klimatického situace, v důsledku okolností souvisejících s ročním obdobím, zdravotním stavem účinkujících apod. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu akce. V případě, že se objeví závažné důvody, které souvisejí s omezením nabízeného akce předem, je organizátor povinen prostřednictvím e-mailu nebo na webové stránce www.umenibytzenou.cz informovat majitelů vstupenek o změně, zrušení, náhradním termínu akce, případně o místě a čase vracení vstupného. Majitel vstupenky nemá právo na žádnou náhradu nebo snížení ceny vstupenky, pokud se akce zúčastnil nebo pokud využil navrhovaný nový termín akce, a stejně nemá nárok na náhradu jiných výdajů (doprava do místa akce, ubytování, strava, dodání vstupenky apod.).

Při Zrušení akce se finanční prostředky představující cenu vstupenky vracejí bez zbytečného odkladu po zveřejnění oznámení o zrušení akce organizátorem. Nárok na vrácení vstupného jsou majitelé vstupenek oprávněni uplatnit nejpozději ve lhůtě do 3 let od plánovaného uskutečnění akce. Místo, čas a způsob vrácení vstupního určí organizátor a oznámí majitelům vstupenek prostřednictvím e-mailu nebo na webové stránce www.umenibytzenou.cz

Zaplacenou vstupenku není možné vrátit, ale Účastník má možnost převést vstupenku na jinou osobu.

Účastnický poplatek nepokrývá:

  • Případné náklady na parkování či ubytování
  • Stravné

Platba

Zájemce může zaplatit vstupenku prostřednictvím internetové stránky www.umenibytzenou.cz následujícími způsoby:

– Převodem na účet nebo přímým vkladem hotovosti na účet.

Účastnický poplatek (vstupenka na konferenci) musí být uhrazen do data stanoveného v zálohové faktuře. Částka účastnického poplatku je fakturována v Kč. Po neuhradení zálohové faktury do 3 pracovních dní po splatnosti bude vaše registrace zrušená a negarantujeme Vám místo na konferenci.

Objednávka

Do 24 hodin po objednávce zašle organizátor majiteli vstupenky potvrzující email s fakturou za vstupenky. Pokud by se tak nestalo, kontaktujte prosím organizátora e-mailem na: info@umenibytzenou.cz. Po obdržení Vaší platby Vám e-mailem zašleme daňový doklad.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Registrovaný účastník zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Registrovaný účastník (dále jen „účastník“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlasí s tím, aby organizátor Umění být ženou s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, Praha 10, PSČ: 102 00, IČ:07022964, zpracoval jeho osobní údaje,  v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu objednáním vstupenky.

V případě otázek, či potíží se zpracováním platby nás kontaktujte na info@umenibytzenou.cz, www.umenibytzenou.cz

 

tím Umění být ženou